Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Kharkiv National Automobile and Highway University
логотип ХНАДУ
Кафедра педагогики и психологии профессиональной подготовки ХНАДУ

Department of pedagogy And Psychology Professional Preparation

О кафедре

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

2007 року кафедру філології та педагогіки очолив доцент В.В. Бондаренко. Цього ж року кафедра отримала уточнену назву – педагогіки, психології та мовної підготовки. З метою підвищення педагогічної кваліфікації викладачів-інженерів ХНАДУ при ФПК створено «майстер-клас» для молодих викладачів ВНЗ.

У 2012 році кафедра остаточно сформувалася як кафедра психолого-педагогічного профілю та отримала назву — кафедра педагогіки та психології та професійної підготовки. По теперішній час кафедрою завідує кандидат педагогічних наук доцент В.В. Бондаренко.

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри педагогіки та психології професійної підготовки є формування кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура). Знання у галузі педагогіки та психології сьогодні потрібні кожній особистості цивілізованого суспільства, а тому науковий потенціал кафедри спрямовано на розробку нових курсів та спецкурсів для студентів інженерно-педагогічної спеціальності, студентів технічних та економічних спеціальностей для того, щоб вони були якомога конкурентоспроможними на ринку праці. Крім того, з ініціативи провідних спеціалістів кафедри розроблено низку дистанційних курсів.

Викладачі кафедри систематично підвищують рівень наукової та педагогічної підготовки, впроваджують інноваційні технології навчання (мультимедійні лекції, комп’ютерні програмні пакети, комп’ютерний контроль знань студентів), користуються міжнародними банками інформації через мережу Internet.

Результати діяльності науково-педагогічних працівників роботи знаходять своє в публікаціях у фахових виданнях, підручниках і навчально-методичних посібниках. Викладачі кафедри виступають з доповідями а міжнародних конгресах та конференціях.

Фахова підготовка інженерів-педагогів проводиться шляхом оволодіння студентами блоку дисциплін інженерної педагогіки: «Вступ до фаху», «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія праці», «Педагогіка дистанційного навчання», «Професійна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Риторика», «Методика професійного навчання» та ін. Викладачами кафедри розробляються і впроваджуються інноваційні педагогічні технології. Оволодіння знаннями з педагогіки, психології надає можливість випускникам університету якнайкраще реалізувати себе у професійній діяльності.

ДІАЛОГ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ

Співробітництво викладачів кафедри та студентів здійснюється не лише у межах занять, але й у процесі наукової роботи. Кафедра здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрантів ХНАДУ. Щороку проводяться Всеукраїнські та Міжнародні студентські наукові конференції, метою яких є висвітлення психолого-педагогічних проблем професійної педагогіки та системи вищої освіти України. На конференціях за участю старшокурсників університету обговорюються науково-педагогічні проблеми, пов’язані з підготовкою інженерних кадрів для виробництва та працевлаштування інженерно-педагогічних кадрів.

За сприянням керівництва кафедри студенти старших курсів беруть участь у студентських форумах, які присвячуються актуальним питанням у галузі освіти, науки та виробництва. Студенти охоче залучаються до наукових розробок кафедри, мають можливість опублікувати свої творчі доробки, представляти їх на міських, регіональних та всеукраїнських наукових студентських робіт.

У 2011 році студенти ХНАДУ отримали дипломи та грамоти на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з педагогіки у м.Переяслав-Хмельницькому та Міському конкурсі студентських наукових робіт у м.Харкові.

Партнерські відносини кафедри з вузами України сприяють розвитку наукового потенціалу студентської молоді. Так, щороку викладачі та студенти ХНАДУ представляють свої доповіді на конференції у м.Кам’янець-Подільському в Подільському державному аграрно-технічному університеті, де у рамках роботи секції «Професійна освіта» обмінюються результатами досліджень.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Оволодіння знаннями з педагогіки, психології надає можливість випускникам якнайкраще реалізувати себе у професійній діяльності. Інженери-педагоги здатні застосовувати сучасні педагогічні технології, володіють методиками викладання спеціальних технічних дисциплін, а тому мають можливість працювати в системі вищої освіти України, а саме у ВНЗ всіх рівнів акредитації. Затребуваними професіями, які вимагають знань у галузі інженерної педагогіки є наступні:

 водій-інструктор;
 майстер ПТУ та технікуму;
 інженер-наставник на виробництві;
 інспектор з кадрів.

Престижність цих професій за кордоном є фактором зростання їх попиту на вітчизняному ринку праці, що надає можливість інженерам-педагогам працевлаштуватися як в Україні, так і в країнах СНГ.